Reklama

Aktualności:

2017-12-01 [09:07:45]

ZMIANY od 1.01.2018 E-skladka ZUS ulotki w załączniku

 

Szanowni Państwo

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej przypomina, że z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

1)    sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),

2)    wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)

3)    sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

  • emerytalno-rentowy,
  • chorobowy,
  • wypadkowy,
  • składkę zdrowotną.

Należy podkreślić, że inne kwalifikowanie dokonanej wpłaty tzn. wpłata składki w pierwszej kolejności będzie rozksięgowana  na uregulowanie ewentualnych zaległości wobec FUS, a dopiero to co zostanie będzie przekazywane na bieżąco do określonych funduszy.

Takie podejście implikuje poważne konsekwencje dla ubezpieczonego, zwłaszcza osób ze stosunku pracy (pracowników), bowiem może zaistnieć sytuacja, że nie będziemy mieli opłaconych bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż w pierwszej kolejności wpłaty pokryją zaległości, co oznacza np. brak opłaconej składki chorobowej lub zdrowotnej. 

Dlatego też tak ważnej jest, aby przedsiębiorca do końca bieżącego roku uregulował wszystkie należności wobec ZUS.

Należy przypomnieć, że w przypadku, kiedy opłacający składki  nie może jednorazowo uregulować zaległości,  powinien jak najszybciej wystąpić o tzw. ugodę ratalną (wzór wniosku jest zamieszczany na stronach ZUS).

Na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w specjalnych zakładkach dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych w 2018 roku zmian oraz szkoleń proponowanych przez ekspertów ZUS.,

 

 

 

czytaj więcej »
2016-03-18 [09:49:35]

WYBIERAM RZEMIOSŁO - FILM

https://www.youtube.com/watch?v=A4W1i03G_boWYBIERAM   RZEMIOSŁO  -   FILM

czytaj więcej »
2016-02-19 [10:49:29]

EGZAMINY CZELADNICZE DLA UCZNIÓW - 2017

EGZAMINY   2017

Informacje dla kandydatów do egzaminu

Z uwagi na zbliżające się zakończenie roku szkolnego i termin zakończenia praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przypominamy o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)oraz podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117), uczniowie ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego i odbywający dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej powinni składać wnioski na dwa miesiące przed terminem zakończenia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku, gdy dokształcanie teoretyczne realizowali w szkole - po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Z wyżej wymienionych względów uprzejmie prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Terminowe składanie wniosków przyczyni się do wcześniejszego przystąpienia do egzaminu i uzyskania świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o złożeniu egzaminu sprawdzającego. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwiększa szansę na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami) pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty ewentualnego egzaminu poprawkowego.

 Opłata  za egzamin czeladniczy

EGZAMIN  CZELADNICZY       -    661 zł

EGZAMIN  SPRAWDZAJĄCY   -    220  zł

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które wypełnią wnioski o dopuszczenie do egzaminu i wraz                         z wymaganymi załącznikami dostarczą do Izby (wykaz załączników jest zamieszczony na druku wniosku). Kandydaci, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej w chwili składania dokumentów do egzaminu czeladniczego, muszą dołączyć kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego (np. świadectwo ukończenia gimnazjum) wraz z kserokopią zaświadczenia potwierdzającego dokształcanie teoretyczne w systemie pozaszkolnym. Podczas składania wniosku oryginały wszystkich dokumentów należy przedstawić w celu uwierzytelnienia ich kopii.

Informujemy, iż na stronie internetowej Izby w zakładce druki znajduje się aktywna wersja wniosku                       o dopuszczenie do egzaminu z możliwością jego wypełnienia, a następnie wydrukowania    i  przesłania wraz               z załącznikami do Izby.

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie!

czytaj więcej »
2015-11-18 [12:15:39]

nowelizacja ustawy o rzemiośle

 

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej informuje, że 26 października 2015r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy  o rzemiośle z dnia 25 września 2015r.

( DZ.U   poz.1872  z 4 listopada 2015 r. )

 

 

czytaj więcej »
2015-06-25 [11:11:29]

Nowe druki skierowan

 

Nowe wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich

---

Uprzejmie informujemy  że z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło  w życie rozporządzenie zmieniającerozporządzenie Ministra Zdrowiai Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy. 

W załączniku do projektu ww. rozporządzenia zmieniającego, skierowanego do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, zawarte są ww. wzory - przeznaczone do pobrania i korzystania.

Powyższa nowelizacja wynika z wejścia w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

Powyższa zmiana Kodeksu pracy upoważniła też Ministra Zdrowia do określenia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wzoru skierowania na badania lekarskie wydawanego przez pracodawcę, zawierającego informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowych przepisów art. 229 Kodeksu pracy nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

czytaj więcej »
2012-09-20 [08:51:00]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis

 

czytaj więcej »
2011-02-15 [12:12:15]

zawód na przyszłość - informator dla gimnazjalistów

 

Gimnazjalisto !

Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie Polski i w innych krajach, przyjdź lub zadzwoń - po więcej informacji do Cechu lub Izby.

czytaj więcej »