Reklama

Aktualności:

2016-03-18 [09:49:35]

WYBIERAM RZEMIOSŁO - FILM

https://www.youtube.com/watch?v=A4W1i03G_boWYBIERAM   RZEMIOSŁO  -   FILM

czytaj więcej »
2016-02-19 [10:49:29]

EGZAMINY CZELADNICZE DLA UCZNIÓW - 2017

EGZAMINY   2017

Informacje dla kandydatów do egzaminu

Z uwagi na zbliżające się zakończenie roku szkolnego i termin zakończenia praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przypominamy o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)oraz podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117), uczniowie ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego i odbywający dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej powinni składać wnioski na dwa miesiące przed terminem zakończenia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku, gdy dokształcanie teoretyczne realizowali w szkole - po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Z wyżej wymienionych względów uprzejmie prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Terminowe składanie wniosków przyczyni się do wcześniejszego przystąpienia do egzaminu i uzyskania świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o złożeniu egzaminu sprawdzającego. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwiększa szansę na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami) pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty ewentualnego egzaminu poprawkowego.

 Opłata  za egzamin czeladniczy

EGZAMIN  CZELADNICZY       -    661 zł

EGZAMIN  SPRAWDZAJĄCY   -    220  zł

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które wypełnią wnioski o dopuszczenie do egzaminu i wraz                         z wymaganymi załącznikami dostarczą do Izby (wykaz załączników jest zamieszczony na druku wniosku). Kandydaci, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej w chwili składania dokumentów do egzaminu czeladniczego, muszą dołączyć kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego (np. świadectwo ukończenia gimnazjum) wraz z kserokopią zaświadczenia potwierdzającego dokształcanie teoretyczne w systemie pozaszkolnym. Podczas składania wniosku oryginały wszystkich dokumentów należy przedstawić w celu uwierzytelnienia ich kopii.

Informujemy, iż na stronie internetowej Izby w zakładce druki znajduje się aktywna wersja wniosku                       o dopuszczenie do egzaminu z możliwością jego wypełnienia, a następnie wydrukowania    i  przesłania wraz               z załącznikami do Izby.

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie!

czytaj więcej »
2015-11-18 [12:15:39]

nowelizacja ustawy o rzemiośle

 

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej informuje, że 26 października 2015r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy  o rzemiośle z dnia 25 września 2015r.

( DZ.U   poz.1872  z 4 listopada 2015 r. )

 

 

czytaj więcej »
2015-06-25 [11:11:29]

Nowe druki skierowan

 

Nowe wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich

---

Uprzejmie informujemy  że z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło  w życie rozporządzenie zmieniającerozporządzenie Ministra Zdrowiai Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy. 

W załączniku do projektu ww. rozporządzenia zmieniającego, skierowanego do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, zawarte są ww. wzory - przeznaczone do pobrania i korzystania.

Powyższa nowelizacja wynika z wejścia w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

Powyższa zmiana Kodeksu pracy upoważniła też Ministra Zdrowia do określenia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wzoru skierowania na badania lekarskie wydawanego przez pracodawcę, zawierającego informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowych przepisów art. 229 Kodeksu pracy nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

czytaj więcej »
2012-09-20 [08:51:00]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis

 

czytaj więcej »
2011-02-15 [12:12:15]

zawód na przyszłość - informator dla gimnazjalistów

 

Gimnazjalisto !

Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie Polski i w innych krajach, przyjdź lub zadzwoń - po więcej informacji do Cechu lub Izby.

czytaj więcej »